Smluvní dokumenty jsou důležité jak pro zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů, ale jsou důležité zejména pro každého člena této jednotky, ale i pro případnou činnost spolku, který využívá prostory hasičské zbrojnice a prostředky požární ochrany jednotky SDH.

Smluvními dokumenty se vymezuje předmět smlouvy, určení času plnění smlouvy, práva

a povinnosti smluvních stran atd. Je proto nutné věnovat smluvním dokumentům náležitou pozornost. 

Nejčastějším smluvním dokumentem používaná v jednotce SDH je smlouva uzavřená mezi zřizovatelem a členem jednotky SDH. Většina těchto smluv je však uzavírána podle různých vzorů, které jsou většinou velice jednoduché, avšak většinou nemají zapracované změny právních předpisů, nejsou aktuální nebo nevymezují důsledně vztahy mezi smluvními stranami. Tyto vzory smluv například vůbec nereagují na nový občanský zákoník, nejsou vyvážené, většinou jsou jednostranné s povinnostmi člena, chybí vymezení rozsahu služby v jednotce SDH atd. Pro členy Komory velitelů je vypracován vzor smlouvy, který odstraňuje uvedené nedostatky. 

Velitel jednotky SDH by měl dbát na to, aby byla uzavřena smlouva mezi zřizovatelem jednotky SDH a spolkem SDH, ve které je nutné vymezit vzájemné vztahy. V současné době je u většiny jednotek SDH takový stav, že smlouva není uzavřena a vše probíhá jen podle nepsaných pravidel. Spolek SDH využívá hasičskou zbrojnici a další prostředky jednotky SDH. Avšak v případě nějaké události, kdy může dojít například k újmě na zdraví, může nastat pro velitele jednotky SDH problém. Problém může nastat i z důvodů oprávněnosti financování jednotky atd. Z těchto důvodů je lepší vztah mezi zřizovatelem a spolkem SDH zlegalizovat smluvním vztahem. Pro členy Komory velitelů je vypracován vzor smlouvymezi zřizovatelem a spolkem SDH..

 Dokumenty naleznete v rubrice Ke stažení v části Legislativa.