Cíle Komory jsou zejména:

 • prosazovat odpovídající uznání činnosti JSDH jako neopomenutelné součásti vysoce společensky žádoucího humanitárního systému pomoci při zdolávání požárů a dalších mimořádných událostí pro zmírnění ztrát a následků na životech, zdraví a majetku,
 • předkládat odborné návrhy, studie, připomínky a doporučení orgánům státní správy a samosprávy pro nezbytnou úpravu obecně závazných předpisů, zlepšení ekonomického zabezpečení a postavení JSDH, zkvalitňování řízení, organizace, výcviku, personálních, materiálních, technických a dalších podmínek pro činnost JSDH,
 • zvyšovat profesní odbornost a způsobilost velitelů a členů JSDH,
 • zlepšovat podmínky pro výkon činnosti a sociální jistoty členů JSDH,
 • poskytovat zkušenosti a poznatky z činnosti JSDH pro rozhodování příslušných orgánů a seznamovat s nimi veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků s cílem propagovat dobrovolnou činnost členů JSDH u veřejnosti,
 • organizovat semináře, konference a diskusní fóra o aktuální problematice požární ochrany a JSDH a poznatky z těchto setkání vhodně prezentovat. Podporovat publikační činnost v oblasti požární ochrany, bezpečnosti obcí a práce zejména pak při zdolávání požárů a řešení mimořádných událostí,
 • spolupracovat s tuzemskými a zahraničními sdruženími shodného či obdobného charakteru, jako je Komora,
 • podporovatrozvíjet a zkvalitňovat potřebnou úroveň přeshraniční a příhraniční spolupráci mezi jednotlivými JSDH, tuto rozvíjet a zkvalitňovat,
 • sledovat a rozšiřovat vědeckotechnické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti požární ochrany a záchranářských služeb,
 • vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění výše uvedených poslání, zejména formou členských příspěvků, sponzorských příspěvků, darů a vlastní činností, podporovat, pomáhat a podněcovat vznik jakýchkoli dalších aktivit, o nichž se Komora domnívá, že se budou podílet na výsledcích její činnosti,
 • sjednotit zastupování JSDH, jakožto základní složky IZS v ČR.