Členství v komoře je dobrovolné. Členem se může stát velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů, který:

  • splňuje předepsanou odbornou způsobilost,
  • byl řádně jmenován zřizovatelem a
  • aktivně vykonává funkci velitele.

Z výše uvedeného je zřejmé, že členem komory se může stát velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů, který tuto funkci vykonává a za činnost této jednotky odpovídá. Tímto vzniká prostředí, ve kterém mohou velitelé jednotek řešit společné problémy, předkládat odborné návrhy, studie, připomínky a doporučení orgánům státní správy a samosprávy pro nezbytnou úpravu obecně závazných předpisů, zlepšení ekonomického zabezpečení a postavení JSDH, zkvalitňování řízení, organizace, výcviku, personálních, materiálních, technických a dalších podmínek pro činnost JSDH.

Členství vzniká na základě přihlášky za člena Komory po splnění podmínek pro vznik členství.

Člen Komory je povinen dodržovat její stanovy, aktivně se podílet na její činnosti v některé z odborných skupin (sekci) Komory a platit roční členské příspěvky ve výši stanovené Radou.

Pokud máte zájem o členství a splňujete uvedené podmínky stanov Komory, zašlete vyplněnou přihlášku s přiloženým platným jmenovacím dekretem na e-mail info@komoravelitelu.cz. Na téže adrese je možné získat další inofrmace.